2loop Tech spółką akcyjną

2loop Tech spółką akcyjną 2loop Tech news

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 2loop Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę o przekształceniu w spółkę akcyjną.

Tym samym po dokonaniu ostatnich z niezbędnych formalności nastąpi zmiana nazwy spółki z dotychczasowej na 2loop Tech Spółka Akcyjna. Równoczesna zmiana formy prawnej nie będzie miała wpływu na kontynuację działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 553 kodeksu spółek handlowych 2loop Tech Spółka Akcyjna będzie prawnym następcą spółki przekształconej (sukcesja generalna). 2loop Tech Spółka Akcyjna będzie prawnym następcą spółki przekształconej (sukcesja generalna).

Spółka zachowa swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz numer rachunku bankowego. Przekształcenie formy prawnej spółki nie będzie miało wpływu na ważność dotychczas zawartych umów.

Dane kontaktowe Spółki oraz jej pracowników pozostaną bez zmian.

Dniem przekształcenia będzie dzień dokonania rejestracji (wpisu) spółki przekształconej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Chcemy zaznaczyć, że podjęcie uchwały przekształceniowej ma związek z planem wejścia na rynek New Connect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.