Emisja akcji 2loop Tech S.A.

Kupionych akcji Serii B

53.1%
0
Inwestorów
0
%
Progu powodzenia emisji akcji Serii B
0
Kwota emisji Serii B
0
Zebranego kapitału Serii B
0
%
Procent oferowany akcji Serii B i C w docelowym kapitale

O nas

Jesteśmy europejskim liderem rynku technologii bezodpadowego recyklingu instalacji energetycznych wykorzystywanych w energetyce odnawialnej, w tym paneli PV oraz łopat turbin wiatrowych, wartego wg Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej 15 miliardów dolarów.

Zapraszamy do uczestniczenia w unikalnym projekcie, który zmieni podejście do zagospodarowania odpadów w energetyce odnawialnej! Nasza innowacyjna technologia bezodpadowego przetwarzania paneli PV jest jedynym takim rozwiązaniem w skali globalnej i daje nam ogromną przewagę technologiczną.

Bądź częścią społeczności, która daje nowe możliwości inwestowania w branżę OZE.

Rada naukowa

Barbara Tora 2loop Tech

Prof. dr hab. inż.

Barbara Tora

Przewodnicząca Rady Naukowej i członek Rady Nadzorczej 2loop Tech.

Pavel Cernota 2loop Tech

Doc. Ing.

Pavel Černota, Ph.D

Członek Rady Naukowej 2loop Tech.

Hana Stankova 2loop Tech

Prof. Ing.

Hana Staňková, Ph.D

Członek Rady Naukowej 2loop Tech.

Vladimir Cablik 2loop Tech

Doc. Ing.

Vladimír Čablík, Ph.D

Członek Rady Naukowej 2loop Tech.

Piotr Pasiowiec 2loop Tech

Dr inż.

Piotr Pasiowiec

Członek Rady Naukowej 2loop Tech.

Zarząd i Rada Nadzorcza

Marcin Karbowniczek 2loop Tech

Mgr inż.

Marcin Karbowniczek

Prezes Zarządu 2loop Tech.

Grzegorz Kujawski 2loop Tech

Dr

Grzegorz Kujawski

Przewodniczący Rady Nadzorczej 2loop Tech.

Aleksandra Hanzel 2loop Tech

Mgr

Aleksandra Hanzel

Członek Rady Nadzorczej 2loop Tech.

Artur Kozłowski 2loop Tech

Mgr

Artur Kozłowski

Członek Rady Nadzorczej 2loop Tech.

Marcin Krzemiński 2loop Tech

Dr

Marcin Krzemiński

Członek Rady Nadzorczej 2loop Tech.

Filmy

Perspektywy rynku recyklingu fotowoltaiki | dr Grzegorz Kujawski | 2loop Tech

Idee i cele spółki w zakresie recyklingu OZE | Marcin Karbowniczek | 2loop Tech

Technologia Bezodpadowego Recyklingu Fotowoltaiki | prof. Barbara Tora | 2loop Tech

Media o nas

"Firma analizuje potencjał technologiczny konkurencji na poziomie europejskim i światowym, stawiając sobie wyzwania technologiczne i eksportowe. Posiada profesjonalną świadomość ochrony własności intelektualnej, na której opiera swój rozwój i wpisane jest to w kulturę organizacyjną firmy."

 

Urząd Patentowy RP, 07.10.2021

"Już dzisiaj warto rozwijać, jak spółka 2loop Tech, odpowiednie know-how i technologie. Te aktywa mogą stać się bardzo cenne"

 

Forbes, 30.09.2021

"Firmy, które posiądą odpowiednią wiedzę oraz technologię odzysku cennych pierwiastków z paneli, mogą w ciągu dekady mieć pełne ręce roboty."

 

Magazyn Firma, 25.08.2021

Plany rozwojowe

Nasze plany zakładają budowę zakładów przemysłowych, zarówno ze środków własnych, jak i w kooperacji z największymi polskimi i zagranicznymi firmami z branży OZE. Licencje pozwalające wykorzystywać naszą unikalną technologię opracowaną wraz z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie będziemy oferować zarówno na europejskim, jak i światowym rynku. Emisja akcji pomoże nam poszerzyć zakres prowadzonych badań, przygotować nowe wnioski patentowe, pokryć koszty wkładu własnego do projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i rozpocząć komercjalizację wyników badań w kraju i zagranicą oraz wejść, na przełomie 2021/22 roku, na NewConnect. Systematycznie zabezpieczamy nasz know-how składając do Urzędu Patentowego RP wnioski dotyczące opracowanej technologii. Chcemy, aby nasza wiedza wspierała polski przemysł i pozwalał na efektywne ekonomicznie i ekologicznie zagospodarowanie zużytych instalacji PV, w tym do odzysku i ponownego wykorzystania cennych surowców, jak np. czysty krzem, srebro czy miedź. We are closing the loop!

15 mld dolarów

Na tyle Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej szacuje wartość rynku przeróbki paneli PV

78 mln ton

Szacowany rynek surowców wtórnych w efekcie wymiany instalacji fotowoltaicznych do 2050 roku

100 000 ton

Paneli trafi w Polsce w najbliższych latach do utylizacji

Nasza technologia wzbudza ogromne zainteresowanie wśród polskich i zagranicznych firm zajmujących się budową instalacji energetycznych na dużą skalę. W czerwcu podpisaliśmy list intencyjny z m.in. ESOLEO, spółką z Grupy Cyfrowy Polsat. Jednym z celów jest budowa wspólnego zakładu przetwarzającego zużyte panele PV. Przy opracowywaniu technologii, współpracujemy nie tylko z polskimi uczelniami, ale również prowadzimy międzynarodową kooperację, m.in. z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie. Nasza strategia zakłada ciągły rozwój technologii recyklingu i będzie obejmowała panele wszystkich generacji, łopaty turbin wiatrowych oraz innych instalacji energetycznych wykorzystywanych OZE.

Spotkanie on-line z przedstawicielami spółki

Cele emisyjne

CELE EMISYJNE w przypadku otrzymania dofinansowania z NCBiR na wdrożenie projektu PV

CELE EMISYJNE w przypadku braku dofinansowania z NCBiR na wdrożenie projektu PV

Dziękujemy wszystkim za zapisy.

Szczegóły emisji

Zarząd Spółki 2loop Tech S.A. dnia 19 października 2021 r. podjął uchwałę 1/10/2021 zmieniającą uchwałę Zarządu nr 1/09/2021 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie warunków emisji akcji serii B i C. Zostały ustalone nowe terminy przyjmowania zapisów na serii C.
Zarząd ustalił termin przyjmowania zapisów na akcje serii C od dnia 12 stycznia 2022 r. godz. 9:00 do dnia 26 stycznia 2022 r., godz. 23:59.

Zarząd Spółki 2loop Tech S.A. dnia 28 września 2021 r. podjął uchwałę 2/09/2021 zmieniającą uchwałę Zarządu nr 1/09/2021 z dnia 7 września 2021 w sprawie warunków emisji akcji serii B i C. Zostały ustalone nowe terminy przyjmowania zapisów na serii B i C.
Zarząd ustalił termin przyjmowania zapisów na akcje serii B od dnia 15 września 2021 r. godz. 9:00 do dnia 13 października 2021 r., godz. 22:00.
Zarząd ustalił termin przyjmowania zapisów na akcje serii C od dnia 4 października 2021 r. godz. 9:00 do dnia 18 października 2021 r., godz. 22:00. Została również wprowadzona zmiana dotycząca sposobu zapisów na akcje.
W przypadku inwestorów dokonujących zapisu na akcje serii B lub akcje serii C o wartości zapisu powyżej 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych), sposób złożenia zapisu, jego ważność i maksymalny jednorazowy zapis będzie ustalany indywidualnie przez Prezesa Zarządu. Jednocześnie Zarząd informuje, że inwestor, który już dokonał zapisu na akcje serii B, może dokonać kolejnego zapisu na akcje serii B (lub kilku kolejnych zapisów) za pomocą formularza elektronicznego na stronie https://emisja.2loop.tech/. Zarząd informuje również, że zapisy są przyjmowane zgodnie z kolejnością złożenia, akcje w momencie dokonania i opłacenia zapisu są rezerwowane dla danego inwestora. Przydział akcji nastąpi, zgodnie z wymogami prawa, po rejestracji podwyższenia kapitału spółki przez Sąd Rejestrowy, zgodnie z kolejnością rejestracji zapisów.
Nie przewiduje się redukcji zapisów na akcje serii B i C.

Przedmiotem zapisów będzie:
  1. 300.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł – cena emisyjna: 9,90 zł,
  2. 120.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł – cena emisyjna 10,90 zł.
Akcje serii B i akcje serii C nie będą różnić się żadnymi związanymi z nimi uprawnieniami, a jedynie ceną emisyjną. Planujemy, że emisja akcji serii B potrwa od dnia 15 września 2021 r. do wyczerpania puli 300.000 akcji, nie dłużej niż do 29 września 2021 r.Natomiast emisja akcji serii C odbędzie się w dniach w dniach 4 października 2021 r. – 18 października 2021 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania puli dostępnych akcji serii C. Termin ten może ulec przyspieszeniu w przypadku wcześniejszego zakończenia emisji akcji serii B. W takim przypadku, Zarząd podejmie odrębną uchwałę i poinformuje inwestorów za pośrednictwem strony internetowej Spółki o terminie przyjmowania zapisów na akcje serii C z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni. Minimalna wielkość zapisu to 100 akcji, a maksymalna wielkość jednorazowego zapisu to 2200 akcji. Kryterium powodzenia emisji wynosi 1 milion złotych dla akcji serii B i 100 tysięcy złotych dla akcji serii C. Hipotetyczna wartość Spółki, przy założeniu objęcia całej emisji akcji serii B oraz C przez Inwestorów (średnia ważona ceny emisyjnej pomnożona przez ilość akcji) wynosi 34 835 142,86. Szacunkowa wartość księgowa Spółki (aktywa pomniejszone o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) po przeprowadzeniu PRE-IPO, przy założeniu objęcia całej emisji akcji serii B oraz C przez Inwestorów, obliczona na podstawie wartości księgowej Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiłaby 4 568 522,24. Przy założeniu objęcia całej emisji akcji serii B oraz C przez Inwestorów:
  • Procent akcji w całym kapitale dotychczasowych akcjonariuszy 87,72%
  • Procent akcji w całym kapitale nowych akcjonariuszy 12,28%
Szczegóły oferty publicznej akcji 2loop Tech S.A. oraz wszystkie warunki emisji są dostępne w Dokumencie Ofertowym zmodyfikowanym Aneksem. Dokument ten jest jedyną prawnie wiążącą informacją na temat przeprowadzanej emisji. Zalecamy uważne zapoznanie się z nim przed podjęciem decyzji o zapisie na akcje 2loop Tech S.A. Pamiętaj również, że inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanych środków, a także – w przypadku spółek niepublicznych – z ryzykiem utrudnionego wyjścia z inwestycji (sprzedaży akcji).

2loop Tech S.A. („Emitent”) wskazuje, że do momentu wprowadzenia Akcji serii B i Akcji serii C na rynek NewConnect, Inwestorzy ponoszą ryzyko związane z ograniczeniami w zakresie możliwości zbycia akcji. Akcje serii B i C będą notowane w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect dopiero po przejściu procedury wprowadzenia do obrotu przez GPW w Warszawie. Emitent planuje złożyć stosowny wniosek w IV kwartale 2021 r. Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbywa się na wniosek Emitenta. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator ASO może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu instrumentów finansowych objętych wnioskiem. Zmaterializowanie się wskazanego ryzyka może spowodować opóźnienie lub całkowite przerwanie procesu wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu.

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie.

Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą stroną internetową, a szczególnie działem aktualności, by dowiedzieć się więcej o codziennych działaniach 2loop Tech S.A.

Zapisy na akcje serii B się zakończyły. Zapisy na akcje serii C się jeszcze nie rozpoczęły.

Zapisy na akcje Serii C - WKRÓTCE

FAQ

Ze względu na ograniczenia bankowe, wprowadziliśmy górny limit jednorazowego zapisu w wysokości 2200 akcji. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by po jednym zapisie dokonać kolejnego. Jedna osoba może dokonać dowolnej liczby zapisów, aż do wyczerpania emisji.

W przypadku chęci zakupu akcji na kwotę powyżej 50 000 zł prosimy o kontakt:

E-mail: emisja@2loop.tech
Telefon: +48 513 62 8888

Niestety, ale ustaliliśmy minimalną wielkość zamówienia na 100 akcji, co wynika z konieczności obsłużenia dużej liczby chętnych. Wierzymy, że założona minimalna liczba 100 akcji jest ilością niezbyt wygórowaną i sprawi, że proces zapisów będzie przebiegać tak sprawnie, jak to możliwe. Jeśli osoba chcąca nabyć mniejszą liczbę akcji niż 100 jest w stanie znaleźć kogoś, z kim dokona wspólnego zakupu, nic nie stoi na przeszkodzie, by następnie odsprzedała część z nabytych akcji drugiej osobie.

Jeśli w trakcie próby składania zamówienia wystąpił błąd techniczny, np. w związku z poprawianiem danych, prosimy o zamknięcie wszystkich okien przeglądarki i ponowne rozpoczęcie zapisu. Jeśli w trakcie dokonywania zamówienia pojawiły się inne komplikacje, błąd w danych lub jakaś inna trudność, prosimy przede wszystkim o kontakt mailowy na adres biuro@2loop.tech. W treści wiadomości prosimy podać informacje z otrzymanych wiadomości (z bramki ING lub z adresu emisja@2loop.tech), a jeśli takie wiadomości nie dotarły, prosimy podać swoje dane i opisać problem wraz z orientacyjną godziną dokonywanego zamówienia.
W razie spraw pilnych, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym biurem, pod numerem +48 513 62 8888. Telefon jest obsługiwany w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze, od godziny 9 do 17.
Na wszystkie wiadomości postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

Newsletter

Chcesz poznawać nas na bieżąco i śledzić aktualne działania na rynku odnawialnych źródeł energii? Zapisz się do naszego newslettera!

Kontakt

2loop Tech S.A.

ul. Miodowa 1, 00-080 WARSZAWA
NIP: 7010351673
REGON: 146258691
KRS: 0000899313
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy w wysokości 315 784,30 złotych,
w pełni pokryty wkładem pieniężnym.

Tel: +48 513 62 8888
Obsługa telefoniczna w godzinach działania biura, tj. w dni robocze od godziny 9 do 17